Magyar karaván Itálián keresztül

Római epizód

Még egy pillantást vetettünk a kéklő Caprira, a sugárzó tengerre, a csillogó Sorrentóra, aztán beültünk autónkba:

– Ferrovia!… Gyerünk az állomásra!

A vasúti étkezdében már várt a friss forró vacsora. Mikor végignéztem a sok farkasétvággyal étkező emberen, a perc alatt kiürült tányérokon, eszembe jutott: néhány nappal ezelőtt az első olasz vendéglőben milyen ímmel-ámmal, milyen bizalmatlanul és gyanakodva nyúltak kedves honfitársaim az igazán kitűnő talián ételekhez: „Vajon nem olajos? Jaj, én ilyent nem tudok enni…” stb. Alig pár nap múlva pedig kinek jut eszébe a főzés titkait fürkészni? Eszik mindenki jó étvággyal és csillogó szemmel.

Vacsora után felültünk a vonatra, és indultunk vissza Rómába.

Hamarosan besötétedett. A Vezúv mellett haladt el vonatunk. A öreg tűzhányó egyik oldalában mint világító arany gyöngysor, lámpák csillogtak hosszú sorban, egészen fel a kráterig. A csúcsig vivő drótkötélpálya kivilágított útja volt az, amely kedvesen és érdekesen vibrált, csillámlott az esti sötétben. Annál ijesztőbb volt közvetlenül felette az a halványvörös tűzderengés, amely a Vezúv füstjének éjente fenyegetően világító oszlopát jelezte.

Mind halványabb lett a fény, mind kisebb lett a Vezúv. Csakhamar eltűnt.

Éjfélre Rómába érkeztünk.

* * *

Nem közérdekű az alábbi epizód, de mindenesetre tanulságos. Akik számítanak arra, hogy társasutazáson vesznek részt a jövőben, okvetlenül vonják le az üdvös tanulságot.

Vasárnapról hétfőre virradó éjszaka, éjfélkor értünk vissza Rómába, ahonnan viszont már kora reggel, hét órakor indult a vonatunk Velence felé… Legalább öt órát alhatom – gondoltam, és fáradt, nagyon fáradt tagjaim előre örvendtek a párnák puhaságának. Szállásom nem lévén messze a Termini állomástól, gyalog eredtem útnak. Alig indulok neki hogy átvágjak a kavargó villamosok és autók tömkelegén, amikor magyarul kiáltoz valaki a hátam mögött.

– Szerkesztő úr! Várjon, az Istenért!

Egyik útitársunk volt. Középkorú hölgy Erdély belsejéből.

– Mi baj van, nagyságos asszonyom? – kérdeztem részvéttel.

– Kiszálltunk a vonatból. Akikkel együtt jöttem Nápolyból, pillanat alatt eltűntek itt az állomás forgatagában. Egyedül maradtam, és nem tudok hazamenni.

Szánalmas volt szegény, sápadt, megijedt hölgy, amint zsebkendőjét kisírt szeme elé tartva állott a hullámzó embertömeg közepette. Kisebbnek hittem a bajt, mint amilyen volt, mert készségesen ajánlkoztam:

– Majd én hazaviszem, nagyságos asszony hol lakik?

– Nem tudom.

– Milyen szállodában? Milyen utcán?

– Nem tudom.

– Kérem, ilyent ne tessék mondani, az nem lehet. Mikor megérkeztünk Rómába, mindenkivel felírattuk a szállodája nevét és pontos címét… Hol a cédula?

– Elveszítettem.

– Tessék még egyszer megnézni a kézitáskájában, zsebekben!…

Kereste szegény, kereste nagy ijedten, de bizony nem találta. Most mit csináljunk? Eszembe jutott vagy nyolc a tizenkét római szálló közül, amelyekben laktunk. Mindjárt mondtam is az első nevét.

– Nem az?

– Persze, hogy az! – mondta honfitársnőm nagy örömmel – mehetünk.

Villamosra ültünk, és elindultunk. Átszálltunk, tovább mentünk. Kicsit lassan ment a dolog, mert nekem is lépten-nyomon érdeklődnöm kellett. Végre megérkeztünk a nagy szálloda elé.

– Á, ez nem az, nem is hasonlít! – mondta a hölgy siránkozva.

Szerettem volna erélyesen „megcirógatni”, de igyekeztem továbbra is udvarias maradni. Előre bevallom, hogy – tekintve kimerültségemet és a késő éjszakai időt – nem sokáig sikerült.

Előálltam hát a második szállónévvel: Florida!

– Egészen biztosan az! – kiáltott ujjongva éjszakai sétatársam. – Határozottan emlékszem.

– De csak akkor menjünk, ha egészen biztos benne, mert nagyon messze van.

Biztos, mint a halál!

Ez megnyugtatott. (Most már jobban megnyugtatna, ha a halál volna olyan biztos, mint hogy az a hölgy ott lakott.) Autóbuszra ültünk, sokáig mentünk. Kiszálltunk. Már el is indultunk a Trinità dei Monti sok lépcsőjén felfelé, amikor megkérdeztem:

– Úgy-e, fehér márványlépcsőn lefelé kell menni a hegytetőn nyíló kapuból?

Véletlenül ismertem tudniillik a Florida szállodát.

– Dehogy kérem! Én fent lakom a harmadik emeleten!

– Stop! Álljunk meg!

Olyan dühös lettem, hogy – ha véletlenül vonaton vagyunk – feltétlenül meghúzom a vészféket.

– Hogyan lehet valaki ennyire könnyelmű! – tört ki belőlem az elkeseredett indulat. – Semmire sem emlékezni! Sem környezetre, sem utcára, semmire! Mégis csak sok.

Őnagysága válaszul elkezdett sírni.

– Kérem, ne sírjon még ráadásul, mert itt hagyom! Most jöjjön velem abba a szállodába, ahol én lakom. Ott lakik három hölgy is, felzörgetem, és megkérem őket, hogy adjanak szállást önnek reggelig. Rendben?

– Nem lehet.

– Miért?

– Mert reggel korán elutazunk, s nekem még minden holmim szerteszét van dobálva a szállodámban.

 

Beláttam, hogy igaza van. Lábam reszketett már a kimerültségtől, kabátomon foltokban ütött át a verejték.

– Gyerünk.

Elhatároztam, hogy – ha kell – sorba járom az összes római szállodákat. Alfabetikus sorrendben. Azért önzően mégis úgy indultam, hogy lehetőleg közelebb legyek saját szállásomhoz. Mikor a Dei due Macelli sarkán megpillantotta útitársnőm a fehér alagutat, szinte sikoltva kiáltott fel:

– Itt lakom az alagút mellett! Biztosan tudom. Az alagúttól balra az első utca.

Végigjártuk az első, második, harmadik utcát. A szálloda nem volt.

– Biztosan az alagút túlsó felén van – mondta sírástól fuldokolva.

Átmentünk a fél kilométernél hosszabb alagúton. Előttünk állt a fasiszta kiállítás palotája.

– Mégis a másik oldalon van – sóhajtott a hölgy. – Mikor tegnapelőtt eltévedtem, a rendőr átküldött az alagúton...

Szó nélkül megfordultam, és rohantam visszafelé. Az asszony utánam. Hangosan sírt, és fél kezével fogta a kabátom szárát, hogy meg ne szökhessem. A járókelők megálltak, úgy bámultak utánunk.

– Gyerünk a jobb oldali utcákba! – adtam ki a parancsot röviden.

Mindjárt az első utcában volt egy hotel: Albergo Belvedere.

– Ez az?

– Nem. Nem is hasonlít!

De egy belső hang azt súgta nekem, hogy jó helyen járunk.

– Tessék bemenni, és körülnézni!

– Hogyne! Hogy azalatt ön megszökjék! Biztos, hogy nem itt lakom!…

– Tessék bemenni, és felmenni! – bömböltem magamból kikelve. – Becsületszavamra mondom, hogy öt percet várok itt, nem megyek el.

A hölgy bement. Nekidőltem a falnak. Majdnem aludtam, amikor megrázták a karomat. Az útitársnő volt:

– Itt lakom! – jelentette széles nevetéssel – már a rendőrségen is kerestettek. Köszönöm a jóságát.

– Kérem, kötelességem volt –, mondtam félálomban, és botorkáltam hazafelé. Valahol a toronyóra hármat ütött.

Otthon ruhástól estem az ágyra, úgy aludtam három óra hosszat.

* * *

Reggel hétkor valamennyien az állomáson voltunk. Csomagjainkat autókárok vitték díjtalanul a vonatig. Éjszakai sétatársnőm is ott volt már. Rajta is látszott a fáradtság. Odamentem hozzá, néhány szóval bocsánatot kértem éjszakai ingerültségemért. Ő viszont hálálkodott. És megkért, hogy az esetet ne mondjam el senkinek.

Nem is mondom el senkinek, csak annak a pár embernek, aki véletlenül elolvassa cikkemet, s aki bizonyára fontos társasutazási tanulsággal gyarapodik általa.

Beszállás!!…

Lassan elindult a vonat…

Isten veled, Termini!… Isten veled, gyönyörű Örökváros!

Mikor kifutottunk az üvegfedél alól, messziről megpillantottuk még egyszer a Szent Péter templom kupoláját.

Homályos lett a szemem, és a szívem olyan nehéz!… De valami távoli különös hang, valami benső sugallat azt mondta, hogy viszontlátom még a Várost, ahová minden út vezet…

Pillanatfelvételek »